Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023 jest dokumentem, na potrzeby którego przeprowadzono dogłębną analizę sytuacji w gminie Pruszcz. Efektem tych prac było wyznaczenie obszaru, na którym występują czynniki zakłócające rozwój, gdzie pojawiają się liczne problemy natury społecznej, a stan techniczny infrastruktury wiejskiej nie jest zadowalający. Niniejszy dokument został opracowany by przeciwdziałać występującym na obszarze zdegradowanym negatywnym zjawiskom.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny oraz podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, integrujące w sposób kompleksowy następujące dziedziny: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną.

Dokument będzie podstawą dla interesariuszy rewitalizacji do ubiegania się o fundusze unijne na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.