Informacja dot. dodatku węglowego oraz pozostałych źródeł ciepła

Przypominamy gospodarstwom domowym oraz podmiotom wrażliwym o możliwości składania poniższych wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu, w terminie do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy
3.000,00 zł - dodatek przysługuje  gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Do pobrania:
Wniosek o dodatek węglowy (docx,114,50 kB)
 Klauzula RODO (pdf, 519,50 kB)

Dodatek na źródła ciepła inne niż węgiel
•    3.000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
•    1.000,00 zł- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
•     500,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego)
•    2.000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Do pobrania:
Wniosek (docx, 32,35)
Klauzula RODO (pdf, 115,19)

Dodatek dla podmiotów wrażliwych
•    Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Do pobrania: Wniosek
Rodo
Arkusz do obliczenia dodatku dla podmiotu wrażliwego
Prezentacja o dodatkach dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych (pdf,1008,45 kB)


Ważne:
Zarówno w przypadku gospodarstw domowych jak i podmiotów wrażliwych jednym z warunków otrzymania dodatku jest zgłoszenie przez wnioskodawcę źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wskazany termin nie dotyczy nowych źródeł ogrzewania, tj. wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB (o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

W przypadku gospodarstw domowych:
- wniosek składa osoba zamieszkująca  i gospodarująca w danym gospodarstwie domowym,
- jeden dodatek przysługuje na jeden adres,
- jeden dodatek przysługuje na jedno-główne źródło ciepła, wpisane do CEEB,
- w przypadku złożenia kilku wniosków na jeden adres, rozpatrzony zostanie ten wniosek, który został złożony jako pierwszy.