Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

Wniosek i załączniki do pobrania

Zakres pomocy
Nowy sprzęt komputerowy (laptop) o wartości do 2500 zł. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Zgłoszenia:
1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 17 do 20 października 2022 roku w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu w godzinach pracy urzędu.
3. Za datę zgłoszenia uważa się datę doręczenia (wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu)  w/w terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego).
4. Zgłoszenia o przyznanie grantu będą rozpatrywane na bieżąco, w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń.
5. Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu nie będzie dokonywał sprawdzenia zgłoszeń przed ich złożeniem.
6. Złożenie zgłoszenia niepełnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.

Uprawnieni
1.    Uczniowie szkół podstawowych (od 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:
- uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
- uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
- uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
- uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR.
2.    Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

Dokumenty. Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:
W przypadku ucznia niepełnoletniego:
1.    Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego (pobierz plik) do którego należy dołączyć:
a)    kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia lub Oświadczenie o adresie zamieszkania.
b)    kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.
2.    Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych.
3.    Oświadczenie o adresie zamieszkania.
4.    Dane do weryfikacji złożonego oświadczenia załącznik nr 1 do Oświadczenia rodzica.

W przypadku ucznia pełnoletniego:
1.    Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność - do którego należy dołączyć:
a)    kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia lub Oświadczenie o adresie zamieszkania.
b)    kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.
2.    Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych,
3.    Oświadczenie o adresie zamieszkania
4.    Dane do weryfikacji złożonego oświadczenia załącznik nr 1 do Oświadczenia ucznia pełnoletniego

Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Punkt Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 17 do 20 października 2022 r.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.