Uwaga! Mali i średni przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, zbliża się koniec terminu złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Aby móc korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2023r., jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie (oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie).

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Do pobrania:
 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2299