W ramach programu Maluch+ 2022-2029 na terenie naszej Gminy zostanie utworzonych 30 miejsc opieki dla dzieci w Klubie Dziecięcym „Mili-Mali”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, jesteśmy w stanie pomóc rodzicom w pogodzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i opieką nad dziećmi. Biorąc pod uwagę pęd życia jaki towarzyszy rozwijającemu się społeczeństwu, od dawna zauważamy konieczność wsparcia naszych mieszkańców w tym zakresie. Poprzez utworzenie klubu dziecięcego, chcemy umożliwić rodzicom realizację potrzeby macierzyństwa, tacierzyństwa i rozwoju zawodowego.

W nowym klubie dziecięcym, który zostanie utworzony w Pruszczu, znajdą opiekę dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe będzie korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

Poprzez utworzenie klubu dziecięcego, chcemy w szczególności:
1) zapewnić dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantować dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, edukacyjną - poprzez wprowadzanie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
3) objąć dzieci zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, edukacyjnymi, uwzględniającymi ich rozwój psychomotoryczny.

Otrzymane dofinansowane ze środków KPO oraz budżetu państwa w kwocie 1.221.015,03zł (KPO – 1.075.860,00zł, budżet państwa – 145.155,03zł) posłużą do dostosowania i wyposażenia budynku umiejscowionego pod adresem Kościelna 4A w Pruszczu oraz otoczenia lokalu. Obiekt zostanie zaadoptowany do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością) pod względem wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych niezbędnych do utworzenia nowoczesnego, bezpiecznego i odpowiednio wyposażonego klubu dziecięcego.

Celem projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki w i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc przez okres 36 miesięcy.  Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 902.880,00zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski

#FunduszeUE, #NextGenerationEU