Samochód Żuk

Wójt Gminy Pruszcz ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego FS-LUBLIN ŻUK A 15 C stanowiący mienie Gminy Pruszcz.

Rodzaj, typ pojazdu sprzedawanego:
samochód - Specjalny, marka - FS-LUBLIN, model - ŻUK A 15 C, rok produkcji - 1985


Wartość pojazdu
Cena wywoławcza pojazdu wynosi 6.000,00 zł ( cena zwolniona z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt. 2(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
Samochód można oglądać w dni robocze przy Remizie Strażackiej w Brzeźnie w dniach od 23.04.2020 do dnia 12.05.2020 roku . Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod numerem tel. (52)562 43 22 lub 606 304 354.

Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 600,00 zł , najpóźniej w przeddzień przetargu tj. 11.05.2020 do godz. 14:00 na konto Urzędu Gminy Pruszcz w BS Pruszcz Nr 54 8170 0008 0000 0550 2000 0020. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Pruszcz.Wadium zwraca się do 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Uczestnikowi który przetarg wygrał wadium zalicza się na poczet ceny zakupu pojazdu.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w punkcie podawczym na parterze w Urzędzie Gminy Pruszcz w terminie do dnia 12.05.2020 roku do godz. 12:15

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2019 roku o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Pruszcz sala sesyjna II piętro.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane .

Termin związania z ofertą 7 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu : (52 ) 562 43 22 lub 606 304 354.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU