Informacja

Dotyczy zwołania  XXII  sesji Rady Gminy Pruszcz.

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  § 18 ust. 2-5  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  z 2018 r.  poz. 3364) na dzień     28 maja 2020 r. (czwartek) o godz.13.00  

na mocy  art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca  2020  roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 374,567 i 568) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Pruszcz z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 Informuję  Mieszkańców Gminy Pruszcz o możliwości wzięcia udziału w debacie o stanie gminy  za rok 2019 przedstawionej na sesji  przez Wójta Gminy Pruszcz, a zamieszczonej na stronie bip.pruszcz.pl

Osoby zainteresowane, które chciałyby zabrać głos w debacie składają  do dnia 27 maja 2020 r.  do Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Udział w dyskusji przeprowadzony zostanie  w trybie zdalnym  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

           Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

RAPORT O STANIE GMINY PRUSZCZ ZA 2019.

Proponowany Porządek obrad

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy;
 2. Stwierdzenie quorum;
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy  w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy;
 7. Sprawozdanie Przewodniczących  stałych Komisji Rady Gminy  z pracy w okresie między sesjami;
 8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Pruszcz;
 9. Debata nad raportem o stanie gminy ( radni, mieszkańcy);
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz wotum zaufania;
 11. Przedstawienie sprawozdań finansowych   gminy  za rok 2019 ( skarbnik gminy);
 12. Dyskusja;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  Gminy Pruszcz za  2019  rok;
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za rok 2019 z  uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego ( skarbnik gminy);
 15. Dyskusja;
 16. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej  sprawozdania  z wykonania budżetu gminy  za rok 2019;                               
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy  Pruszcz za  2019 rok;
 18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
 1. Dyskusja;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2019;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z uzyskaniem przez miejscowość Pruszcz  praw miejskich;
 4. Podjęcie uchwały akceptującej projekt uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego „Zasłużony   dla Gminy Pruszcz” oraz zasad i trybu jego nadawania i wręczania;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy Pruszcz na rok 2020;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu;
 8. Wolne wnioski i informacje;
 9. Zakończenie.

   Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Radecki