Ogłosznie wyników

Wójt Gminy Pruszcz ogłasza rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem 234/2020 z dnia 23 marca 2020r. 

na wparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020 w zakresie:
•    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
•    turystyki,
•    ochrony zdrowia,
•    promocji gminy.

OGŁOSZENIE