Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Podczas zdalnej sesji 28 maja 2020r. Rada Gminy Pruszcz udzieliła Wójtowi Gminy Dariuszowi Wądołowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok.
W minionym roku budżet po stronie dochodów wyniósł 49 122 272 tys. zł, a po stronie wydatków 52 645 396 tys. zł.

Na sesji został też przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Podsumowując go, Wójt Dariusz Wądołowski podziękował za wspólną pracę.
 - Pozwólcie Państwo, że podziękuję Paniom i Panom Radnym za dobrą współpracę. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, GOPS-u, Oświaty, Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Dziękuję pracownikom Gminnego Ośrodka Rehabilitacyjnego, Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego oraz naszej Spółki Komunalnej. Dziękuję Paniom i Panom Sołtysom oraz wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom za to, że wspólnie dobrze przepracowaliśmy rok 2019 dając mieszkańcom gminy Pruszcz poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Nasze wspólne działania doprowadzają do widocznego rozwoju gminy. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Radecki:
- W imieniu Rady dziękuję za doskonałą współpracę i za kawał dobrej roboty, który udało nam się zrobić w 2019 roku, czego potwierdzeniem jest Raport o stanie Gminy.

Na zakończenie Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski wyraził swoją satysfakcję.
- Chciałbym podziękować za docenienie mojej pracy i wysiłku jaki wkładam w rozwój gminy. Jest to również praca Państwa Radnych oraz wszystkich zaangażowanych w budowanie wspólnoty mieszańców gminy.  Czuję ogromną satysfakcję jak co roku, że jest to dostrzegane przez radnych i przez społeczeństwo. Dziękuję.