Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku w 2020 r. wynosi: 100,00 zł  x  ilość użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) w terminie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (nie dotyczy osób, które przedłożyły dokument w pierwszym terminie), w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu nastąpi w terminie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków można odebrać u sołtysów lub w Urzędzie Gminy (punkt podawczo-informacyjny lub pokój nr 7).


Szczegółowe informacje:

Pokój nr 7, tel.: (52) 562-43-24