Czy Pruszcz może być miastem

Zapoznaj się z faktami i oddaj swój głos w konsultacjach.

Pruszcz spełnia wszelkie kryteria ustawowe by uzyskać status miasta:

-Liczba mieszkańców -  2 698  (kryterium min. 2 tys.)
-Układ urbanistyczny - zwarta zabudowa typu miejskiego z ukształtowanym centrum.
-Infrastruktura miejska - ulice, chodniki, oświetlenie ulic, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków.
-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
-Rozwinięta strefa usług publicznych (urząd gminy, gminne centrum oświaty, przedszkole, żłobek, szkoła, trzy ośrodki zdrowia, ośrodek rehabilitacyjny, hala widowiskowo   sportowa, ośrodek kultury, biblioteka, cykliczne imprezy kulturalne, posterunek policji, jednostka OSP, organizacje pozarządowe).
-Rozwinięta strefa usług komercyjnych (poczta, bank, apteki, zróżnicowane branżowo placówki handlowe, gastronomiczne, inne usługi dla ludności).
-Ponadlokalne połączenia komunikacyjne (autobusowe i kolejowe).
-Większość mieszkańców pracuje poza rolnictwem.

DLACZEGO WARTO BYĆ MIASTEM
-Zwiększy się szansa na przyciągnięcie inwestorów, którzy szukają atrakcyjnych terenów w okolicach małych, dobrze skomunikowanych (S5, kolej) miast.
-Zwiększy się szansa w negocjacjach z przewoźnikiem w transporcie kolejowym aby pociągi pospieszne zatrzymywały się również na stacji w Pruszczu. Dzięki temu ułatwiony zostanie dojazd do Bydgoszczy oraz Trójmiasta.
-Dzięki inwestycjom będą tworzone nowe miejsca pracy. To oznacza aktywizację zawodową i chęć osiedlania się w Pruszczu. Im więcej mieszkańców tym większy rozwój gospodarczo-społeczny. Większy zakres usług, ich dostępność, możliwości wyboru i konkurencyjność.
-Zostanie skrócony czas odrolnienia gruntów klasy I,II,III, (procedura bez zgody ministra rolnictwa) co pozwoli na szybszą sprzedaż działek, budowę domów, prowadzenia działalności gospodarczej.
-Zwiększy się dostęp do środków z funduszy europejskich adresowanych zarówno dla miast (np. Pruszcz) , jak i obszarów wiejskich (pozostałą część gminy). To wpłynie na rozwój przedsiębiorczości a także możliwość budowy przez Samorząd np. dróg, ścieżek rowerowych do Pruszcza z okolicznych miejscowości, przedszkola, terenów zielonych, doinwestowanie szkół, kultury, sportu, seniorów, przydomowych oczyszczalni czy pieców.
-Wzrośnie ranga i znaczenie całej Gminy oraz atrakcyjność miejscowości Pruszcz, w której mieszkańcy znajdą z czasem to, po co jeżdżą do Świecia czy Bydgoszczy.

 Najczęstsze wątpliwości, pytania i odpowiedzi:

Czy nastąpi wzrost podatków?   NIE
Wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości. Rada decyduje o wysokości podatku z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów. Nie ma podstaw prawnych aby zwiększać podatki po zmianie statusu gminy wiejskiej na wiejsko-miejską.

Czy nastąpi wzrost opłat za wodę, wywóz  śmieci, przedszkole  i  innych opłat lokalnych?   NIE  
Opłaty te ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości.

Czy nauczyciele utracą  dodatek wiejski dla nauczycieli?   NIE
Dodatek  wiejski  przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, czy miasta. Pruszcz liczy 2,6 tys. osób.

Czy nastąpi zmniejszenie subwencji oświatowej?   NIE
Wysokość subwencji jest taka sama dla wsi i miast do 5 tys. mieszkańców.

Czy nastąpi utrata stypendiów dla dzieci i młodzieży?   NIE
Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Stypendium jest uzależnione od niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Czy stracimy możliwość uzyskania środków unijnych dla wsi?  NIE
Gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy europejskich, tak jak  gminy  wiejskie,  a  dodatkowo  mogą  ubiegać  się  o  środki  przeznaczone dla ośrodków miejskich. Mieszkańcy Gminy będą mogli nadal korzystać ze środków Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego (PROW, RPO, EFS).

Czy nastąpi likwidacja  dopłat  rolniczych?   NIE
Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi.

Co z podatkiem rolnym?  Pozostaje na tych samych zasadach.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są położone na terenie miasta czy wsi.
Stawki podatku rolnego uchwala Rada Gminy/Miasta na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

Czy trzeba wymieniać dowody osobiste?  NIE
Dowody  podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności.
Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty  nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego  – zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.

Czy będą nowe, przedterminowe wybory radnych i burmistrza?  NIE
W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy (art. 4f Ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 390 Kodeksu wyborczego).

Czy Gmina poniesie wysokie koszty zmiany?  NIE
Jedyne   koszty  to zmiany  szyldów  i  pieczątek  w  Urzędzie  Gminy.  

Czy zwiększy się struktura zatrudnienia w administracji?  NIE
Uzyskanie statusu miasta nie wymaga zwiększenia zatrudnienia w administracji samorządu.

PREZENTACJA


REPORTAŻ



KONSULTACJE  z  mieszkańcami   Gminy   Pruszcz  w   sprawie   nadania   praw   miejskich   miejscowości Pruszcz zostaną  przeprowadzone w dniach od  1 września  do 15 października 2020r.