Apele Rady Gminy Pruszcz

Rada Gminy Pruszcz w dniu 3 listopada 2020 r. wystosowała dwa apele skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu oraz Sejmu i Senatu. Apele poparte przez Wójta Gminy Dariusza Wądołowskiego dotyczą:
- odrzucenia niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz  niektórych innych ustaw,
- poszanowania praw i godności kobiet.


Poniżej zamieszczamy treść:

Apel w sprawie odrzucenia niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz  niektórych innych ustaw
Rada Gminy Pruszcz woj. Kujawsko - Pomorskie po zapoznaniu się z treścią  projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz  niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 17 września 2020r. oraz poprawkami Senatu do tej ustawy uchwalonymi dnia 14 października 2020r. sprzeciwia się niektórym wprowadzonym zmianom.

Przyjęcie nowych przepisów w ciągu 48 godzin w tzw. „trybie poselskim” uważa się za niedopuszczalne. Tworzenie prawa winno odbywać się  z uwzględnieniem debaty, konsultacji, analizy oddziaływania procedowania przepisów oraz oceny ich skutków finansowych.
Rada Gminy wyraża swój sprzeciw wobec zapisów projektu ustawy zwiększających uprawnienia  tzw. organizacji pro zwierzęcych umożliwiających  wejście na teren gospodarstwa  bez zgody rolnika i możliwość odbierania zwierząt. Zapis ten stanowi rażące naruszenie konstytucyjnego prawa własności i nadaje tym organizacjom daleko idące uprawnienia. Kompetencje w zakresie ochrony zwierząt w Polsce posiadają ustawowo określone instytucje i służby, a przede wszystkim przepisy krajowe i unijne zawierające z tytułu ich nieprzestrzegania określony katalog sankcji.

Niedopuszczalny zdaniem Rady Gminy ograniczanie uboju rytualnego, które skutkować będzie drastycznym spadkiem cen dla rolników i groźbą upadku wielu gospodarstw rolnych   wraz z ograniczeniem eksportu. Wprowadzenie obostrzeń zwiększy także  cierpienie zwierząt. Ponadto wprowadzenie prawa zakazu uboju na potrzeby religijne uderzy przede wszystkim w małe  gospodarstwa rolne i przyniesie  rolnikom stratę  dochodów.  Dodatkowo ucierpią producenci zbóż paszowych oraz  kukurydzy na ziarno i kiszonkę, którzy są dostawcami dla producentów bydła. 
    
Zastrzeżenia Rady Gminy  budzą  też zapisy likwidujące  hodowlę zwierząt  futerkowych, co skutkować będzie nie tylko bankructwem wielu gospodarstw, lecz także konieczność zagospodarowania odpadów poubojowych, a co się z tym wiąże m.in. zwiększone koszty utylizacji. Likwidacja ferm futerkowych odbije się także na rynku zbytu dla producentów pasz, oraz  sprzętu.

Rada Gminy uważa nie do przyjęcia zakaz prowadzenia schronisk dla zwierząt tylko w obrębie jednej gminy. Wzrastająca liczba zadań, jaka spada na samorządy, których realizacja  następuje w ramach własnych środków spowoduje, że  gminy nie będą w stanie sprostać tym wymaganiom. Zapis uzasadnienia do projektu ustawy wskazuje jedynie, że  samorządy poniosą „pewne” koszty związane  z prowadzeniem programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, co do końca nie jest prawdziwy.

Projekt niniejszej ustawy jest bardzo niekorzystny dla rolników oraz prowadzenia działalności rolniczej . Rada Gminy Pruszcz uważa, ze tak głębokie i fundamentalne zmiany wprowadzane w tak szybkim, niczym nie uzasadnionym trybie w samym szczycie pandemii powinny być odsunięte w czasie, a przede wszystkim  skonsultowane ze środowiskiem rolniczym na etapie konsultacji zapisów projektowanej ustawy.  

Wobec powyższego Rada Gminy Pruszcz apeluje do Prezydenta RP, Rządu RP oraz Sejmu i Senatu RP o odrzucenie niektórych zapisów projektu ustawy.
Część wprowadzonych zmian w dłuższym okresie czasu jest możliwa do wprowadzenia, jednak  powinno to się odbyć w drodze konsultacji społecznych, z określonym vacatio legis, z uchwaleniem  środków na dostosowanie lub przebranżowienie, a także  zabezpieczeniem funduszy na odszkodowania z tytułu zaprzestania hodowli.  
W okresie  walki z pandemią koronawirusa, w obliczu tragicznej  niekiedy sytuacji wielu podmiotów gospodarczych walczących o przetrwanie   i utrzymanie miejsc pracy – Parlament podejmuje  prace legislacyjne  nad aktem prawnym, który z założenia  eliminuje niektóre firmy, a nawet gałęzie  gospodarki przynoszące dochód budżetu państwa, zakładając  likwidację  wielu etatów pracowniczych.

Rada Gminy Pruszcz  sprzeciwia się  regulacjom, które bezpośrednio  uderzają w  polską wieś, a tym samym prowadza do nieodwracalnych zmian  w rozwoju  polskiego rolnictwa.

Oryginał dokumentu scan - Apel Rady Gminy Pruszcz z dnia 3.11.2020 r. w sprawie odrzucenia niektórych przepisów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw- plik pdf

Apel w sprawie poszanowania praw i godności kobiet.

Rada Gminy Pruszcz woj. Kujawsko – Pomorskie  radykalnie sprzeciwia się drastycznemu ograniczeniu praw kobiet, jakie nastąpiło 22 października na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego  to drastyczne odebranie kobietom prawa do samostanowienia, do decydowania o własnym ciele, zdrowiu i życiu. Nie można przejść obojętnie nad tym, że ten okrutny wyrok zapadł w czasie pandemii wirusa Sars-COV-2, skutecznie paraliżując możliwość wyraźnej społecznej odpowiedzi na tę decyzję.

Wobec powyższego Rada Gminy Pruszcz apeluje do Prezydenta RP, Rządu RP oraz Sejmu i Senatu RP o poszanowanie praw i godności kobiet.

Orzeczenie Trybunału to przyzwolenie na trwałe cierpienia fizyczne, psychiczne   i emocjonalne kobiet.
Prawo wyboru musi być przypisane do osoby, która ma podjąć decyzje według własnej i nieprzymuszonej woli.
Nie można się godzić na takie poniżenia kobiet odbierając  im prawa i wolność oraz godność i podmiotowość.
To kobiety będą ponosiły konsekwencje swoich dramatycznych wyborów, a nie ci, którzy im tego wyboru zakazują. Kobietom w ciąży i ich rodzinom, które dowiadują się o ciężkich i nieuleczalnych chorobach dziecka, należy się szacunek, współczucie i wsparcie.
Szczególnie matka musi być przekonana, że jej niepełnosprawne dziecko przez cały okres swojego życia będzie mogło liczyć na pomoc państwa Polskiego.

Oryginał dokumentu scan - Apel Rady Gminy Pruszcz z dnia 3.11.2020 r. w sprawie poszanowania praw i godności kobiet - plik pdf