Opłata targowa

W związku z obowiązującą ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,  Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie  zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Wprowadzono i ustalono następujące stawki dzienne opłaty targowej (od jednego stanowiska):
- przy handlu z ręki, kosza, wiadra, roweru, motoru, wózka ręcznego - 5,00 zł /dziennie
- przy handlu ze stolika,  ze straganu, z samochodu lub przyczepy -10,00 zł/dziennie

Opłatę uiszcza się u inkasentów:
- w miejscowości Pruszcz - P. Marek Jędrzejewski, tel. 886-431-824
- w miejscowości Serock - P. Dorota Karwasz tel. 604-708-696
(od pon. do pt. w godz.9-13 opłatę można uiścić u. p. Doroty Karwasz w punkcie pocztowym w Domu Kultury w Serocku).

Za stały punkt sprzedaży w danym okresie czasu, można uiścić opłatę gotówką u inkasenta lub w kasie UG.
Przelewem na rachunek bankowy Gminy Pruszcz:
Nr  33 8170 0008 0000 0550 2000 0010, tytułem: opłata targowa za sprzedaż w dniu/w dniach……….

Podczas kontroli  należy okazać potwierdzenie dokonania opłaty targowej.
Termin płatności opłaty targowej przypada nie później niż w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że za targowiska uznaje się wszystkie te miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Fakt dokonywania sprzedaży jest wystarczającą okolicznością by uznać dane miejsce za targowisko