Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

SZCZEGÓŁY - przekierowanie