Informacja

Informujemy, że w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki w Małociechowie wprowadzono przyjęcie dodatkowych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych


•    Odpady tekstyliów i odzieży
•    Zużytego oleju silnikowego ( w ilości do  15 litrów rocznie)
•   Odpadów niekwalifikujących się  do odpadów medycznych  w wyniku przyjmowania  produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności  igły  i strzykawki

Poniżej informacje dla przypomnienia
ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (GPSZOK)

Lokalizacja: Małociechowo – teren byłego składowiska odpadów komunalnych
Zarządzający:     Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o.o.
Tel.: (52) 562 70 99 lub 668 474 818
Godziny i dni otwarcia GPSZOK:
Środy  1100 - 1800
Pierwsza sobota każdego miesiąca   900 – 1400

- W GPSZOK przyjmuje się wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych (nie przyjmuje się odpadów pochodzących z jakiejkolwiek działalności gospodarczej!!!!)
- Odpady należy do GPSZOK dostarczać własnym transportem.
- Odpady komunalne w GPSZOK będą przyjmowane nieodpłatnie, ale pod warunkiem, że będą wcześniej posegregowane.
- W przypadku dostarczenia w/w odpadów do GPSZOK w formie zmieszanej, ich posiadacz będzie zobowiązany do ich posegregowania w GPSZOK, w przypadku odmowy segregacji, odpady nie zostaną przyjęte.

Co możesz oddać do GPSZOK?
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe
•    odpady budowlano – rozbiórkowe (do 1 Mg rocznie bezpłatnie, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. Odpady budowlane powyżej 1 Mg oraz zmieszane odpady z budowy i remontów tj. nieposegregowane zostaną przyjęte po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem GPSZOK )
•    styropian budowlany (należy dostarczać we własnych workach – w przypadku większych ilości w workach BIG BAG)
•    nadmierne ilości odpadów z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, szkła
•    bioodpady
•    zużyte opony samochodu osobowego (w ilości do 8 sztuk rocznie)
•    zużyte lekarstwa i opakowania po lekarstwach
•    chemikalia, opakowania po aerozolach, po środkach ochrony roślin
•    baterie i akumulatory
•    zużyte oleje silnikowe z kosiarek, samochodów, motorowerów itp. (w ilości do 15 litrów rocznie)
•    odpady tekstyliów i odzieży
•   odpady niekwalifikujące się  do odpadów medycznych  w wyniku przyjmowania  produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki