Usuwanie azbestu

W związku z zamiarem pozyskania przez Gminę Pruszcz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

zachęca się właścicieli nieruchomości, którzy planują  w okresie od 1.04 do 30.09.2021 r. wymienić pokrycie dachowe zawierające azbest do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy w Pruszczu (biuro nr 2 lub biuro podawcze) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.
Wnioski można składać na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych lub wyłącznie na transport i unieszkodliwienie azbestu (jeśli demontażu dokonano we własnym zakresie przez uprawnioną firmę).
Złóż wniosek do Urzędu Gminy w Pruszczu o włączenie do Projektu utylizacji azbestu i oszczędzaj pieniądze. Za darmo zostanie usunięty azbest z Twojej nieruchomości.
Pamiętaj. Po usunięciu azbestu z nieruchomości właściciele są zobowiązani dostarczyć do Urzędu Gminy w Pruszczu biuro nr 2 informację o usunięciu azbestu wraz z dołączoną kartą przekazania odpadów azbestowych na uprawnione składowisko, która będzie podstawą do wykreślenia z Bazy Azbestowej prowadzonej przy Ministerstwie Rozwoju. (Do Bazy Azbestowej po przeprowadzonej inwentaryzacji zostały przekazane informacje odnośnie ilości wyrobów zawierających azbest na poszczególnych nieruchomościach – obowiązek usunięcia azbestu w terminie do 31 grudnia 2032 r.).

Uwaga! Utylizacja azbestu we własnym zakresie (poza Projektem) na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie jest odpłatna, w cenie ustalonej przez zarządzającego składowiskiem tj. Eco – Pol Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz.