Informacja

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2021 r.

Zwrot podatku w 2021 r. wynosi:
100,00 zł  x  ilość użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) w terminie od 01.02.2021 r. do 01.03.2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu nastąpi w terminie od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków można odebrać u sołtysów lub w Urzędzie Gminy (punkt podawczo-informacyjny lub pokój nr 7).


Szczegółowe informacje:

Pokój nr 7, tel.: (52) 562-43-24