Podpisanie umowy

W styczniu rozpoczęły się działania w ramach projektu „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa – rewitalizacja społeczna w Bagniewku”.
Projekt zakłada działania aktywizacji zawodowej dla czternastu osób i potrwa do października tego roku.

W pierwszym etapie uczestnicy otrzymają wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego w celu diagnozy potrzeb i wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. Wezmą też udział w warsztatach kompetencji społecznej oraz kreowania własnego wizerunku. Kolejny etap to kursy zawodowe, po których zdobędą kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. Projekt zakłada też staże zawodowe oraz pośrednictwo zatrudnienia.

Na realizację powyższych działań uzyskaliśmy dofinansowanie z LGD Gminy Powiatu Świeckiego w kwocie 150 tys. zł. Koszt całego projektu to 162 tys. zł. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu.

- Znaczna część spotkań będzie odbywać się w świetlicy wiejskiej w Bagniewie aby wykorzystać wyremontowany budynek. W zeszłym roku zakończyliśmy też budowę drogi dojazdowej do świetlicy korzystając ze środków LGD przeznaczonych na rewitalizację. Mam nadzieję, że działania społeczne, jak i zaangażowanie KGW oraz mieszkańców, ożywią to miejsce - mówi wójt Dariusz Wądołowski.


OBEJRZYJ ZDJĘCIA

Logo Funduszu Eurpejskiego, Polski, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Unii Europejskiej

Projekt „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa – rewitalizacja społeczna w Bagniewku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.