Wiatrak

Rada Gminy Pruszcz wystosowała Apel do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu w sprawie uregulowań prawnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, wyrażając swoje stanowisko wobec przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2016 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016, poz. 961).

W Apelu zaproponowano usunięcie art.4 ust 1 pkt 2 Ustawy, który blokuje mieszkańcom gminy możliwość stawiania domów w promieniu od 500 m do 1500 m od wiatraka.
Jest to ewidentny błąd legislacyjny, na który zwracano uwagę przez ostatnie lata przedstawicielom parlamentu i rządu. W trosce o rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy wójt i radni są zgodni co do zmiany, która musi nastąpić w zapisach przedmiotowej ustawy.
W ślad za Apelem pójdzie również Petycja.

Apel Rady Gminy (pdf 639 kB)

Apel Rady Gminy wpisuje się w kontekst Petycji Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej z dnia 16.02.2021 r. skierowanej do Rady Ministrów. Zwraca się w niej uwagę na  pilną potrzebę zmiany przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Stowarzyszenie apeluje, że zasada nie pozwalająca na lokalizację wiatraków w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość turbiny wraz z uniesionymi łopatami, zastopowała budowę nowych elektrowni wiatrowych i  utrudniła procesy planowania przestrzennego w zakresie budownictwa mieszkalnego w gminach, w których wcześniej zlokalizowano farmy wiatrowe. Wskutek powyższego, plany i możliwości właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu już istniejących farm, zostały w istotny sposób ograniczone, by nie powiedzieć wręcz zablokowane.

Ustawa ta spowodowała chaos prawny i paraliż decyzyjny w wielu gminach. Wobec zapowiadanych przez przedstawicieli Rządu RP już od jesieni 2019 r. zmian w /w ustawie, władze samorządów gminnych nie chcąc narażać budżetów gminnych na niepotrzebne wydatki oraz dodatkowy nieład prawny powstrzymują prace planistyczne dotyczące zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, oczekując na zmianę przepisów na szczeblu centralnym. Niestety, pomimo zapowiedzi i deklaracji płynących od przedstawicieli Rządu RP, jak również przygotowania w roku ubiegłym przez Ministra Rozwoju projektu zmian w ustawie, projekt ten nie został jeszcze skierowany do prac legislacyjnych. Powoduje to coraz trudniejszą sytuację w wielu samorządach, które ze względu na zmiany ustawowe wprowadzone w 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, mają poważne problemy z realizacją władztwa planistycznego gmin.