Ogłoszenie z dnia 31.03.2021 r. o naborze na członka komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

1.    Wójt Gminy Pruszcz informuje, że z dniem 9.02.2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Pruszcz w roku 2021 w zakresie wspierania:

a)    kultury,
b)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
c)    turystyki,
d)    ochrony zdrowia,
e)    promocji gminy.

W związku z powyższym na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz U. z 2020 r. poz. 1057) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Pruszcz ogłasza nabór do komisji konkursowej, wspólnej dla powyższych zakresów oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w  art.  3  ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji. W wyniku naboru, Wójt Gminy Pruszcz wybierze trzech przedstawicieli III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w  posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2.    W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d)    akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

3.    Zadania komisji konkursowej:
a)    ocena merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b)    proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
c)    proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

4.    W przypadku gdy żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

5.    Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 8 kwietnia 2021 r., godz. 15:15. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Urzędzie Gminy Pruszcz,  ul. Główna 33 ,86-120 Pruszcz lub przesłać zeskanowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

/Dariusz Wądołowski
Wójt Gminy Pruszcz/

Formularz zgłoszenia (docx 15,71, kB)

Formularz zgłoszenia (pdf,144,95 kB)