Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski podpisał umowę z PBDiM Sp. z o.o. na budowę drogi gminnej w miejscowości Mirowice.

Wartość robót budowlanych wynosi 1.018.016,51 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 617.992,00 zł stanowi dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rok 2021).

Zakres prac:
•    jezdnia o długości 0,993 km o zmiennej szerokości: 3,50-5,50 m z mijankami w obrębie skrzyżowań,
•    chodnik przy jezdni o szerokości 2,00-2,50 m, strona lewa: 183 m,
•    dwa perony przy przystankach autobusowych,
•    obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. 

Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową i budowę skrzyżowania z drogą gminną.
Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome drogi, wyznaczone zostaną dwa przejścia dla pieszych, wyposażone w aktywne znaki drogowe  D-6,  miejscowe ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz progi zwalniające wyspowe, oznaczone zostanie także  miejsce przystanku autobusowego.

Tereny niezagospodarowane przez infrastrukturę drogową zostaną wyprofilowane i obsiane trawą, dotyczy to również wszystkich rowów, które zostaną uprzednio oczyszczone z porastającej zieleni, a także przepustów znajdujących się w obrębie opracowania, które zostaną udrożnione i oczyszczone.  

W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z projektowanym opracowaniem, w tym: nawierzchni jezdni z kruszywa, utwardzonych nawierzchni zjazdów, chodników i dojść do posesji znajdujących się w granicach działek drogowych. Rozbiórce podlegały będą wszystkie istniejące krawężniki i obrzeża ograniczające ww. elementy.

Konieczna będzie wymiana kolidujących skrzynek do zasuw liniowych i hydrantów występujących w sieci wodociągowej oraz dostosowanie ich wysokości do projektowanych rzędnych. Zadanie obejmuje dodatkowo przebudowanie skrzyżowań z drogami gminnymi oraz przebudowę sieci teletechnicznej.