Budynek GOKSiR

Sprzedaż działek 20/1 i 20/2 w miejscowości Pruszcz – budynek GOKSiR

Wójt Gminy ogłosił do łącznej sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego:

Działkę nr 20/1 położoną w miejscowości Pruszcz o pow. 0,1460 ha, kl. B, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00033928/4.
Działka nr 20/1 niezabudowana, nie posiada przyłączy infrastruktury technicznej, natomiast usytuowana przy drogach gminnych (ul. Krótka i Plac Poniatowskiego), w których znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.

Działkę nr 20/2 położoną w miejscowości Pruszcz o pow. 0,1836 ha, kl. Bi, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00028347/9.
Zabudowa o charakterze użytkowym, obecnie użytkowana jako Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi wraz
z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanym terenem zieleni. Budynek posiada niezbędną infrastrukturę techniczną tj. przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną i teletechniczną. Zgodnie ze strukturą obecnego układu funkcjonalnego pomieszczeń możliwa jest działalność usługowo-magazynowo-gospodarcza lub o podobnej funkcji.

Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.
Dla ww. działek została wydana Decyzja nr 39/wz/2013 o warunkach zabudowy BUD.6730.30.2013 dla zamierzenia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu”.

Cena wywoławcza obu działek wynosi: 748.930,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23% VAT

Wadium w wysokości 38.000,00 zł należy wpłacić w terminie do 01.09.2021 r. na konto Urzędu Gminy


SZCZEGÓŁY OFERTY