Ogłoszenie Wójta Gminy -  dzierżawa w trybie przetargu nieograniczonego  pisemnego.

Stosownie do przepisu z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przeznaczonych do dzierżawy, które zamierza przeznaczyć do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego  pisemnego:

Działki będące przedmiotem łącznej dzierżawy na cele handlowo-usługowe są własnością Gminy Pruszcz. Nieruchomości podane w wykazie są wolne od obciążeń.

 Cena czynszu dzierżawnego została określona na podstawie Zarządzenia Nr 362/2020 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy oraz Zarządzenia Nr 112/2015 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za 1 m²  powierzchni użytkowej w lokalach i garażach komunalnych, gospodarczych.

 Poniżej działki przeznaczone do dzierżawy z oznaczeniem nr działki, powierzchnią i wysokością wadium jakie należy wpłacić, aby wziąć udział w przetargu:

Działka nr 20/1 położona w miejscowości Pruszcz o pow. 0,1460 ha, kl. B, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00033928/4.
Działka nr 20/1 niezabudowana, nie posiada przyłączy infrastruktury technicznej, natomiast usytuowana przy drogach gminnych (ul. Krótka i Plac Poniatowskiego), w których znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego dla działki wynosi min.: 1.879.75 zł + vat (miesięcznie). Wadium wynosi:  180,00 zł.

Działka nr 20/2 położona w miejscowości Pruszcz o pow. 0,1836 ha, kl. Bi, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00028347/9.
Zabudowa o charakterze użytkowym obecnie użytkowana jako Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanym terenem zieleni. Budynek o  powierzchni 680,94 m²,  posiada niezbędną infrastrukturę techniczną tj. przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną i teletechniczną. Zgodnie ze strukturą obecnego układu funkcjonalnego pomieszczeń możliwa jest działalność usługowo – magazynowo - gospodarcza lub o podobnej funkcji.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi min.: 5.679,54 zł + vat (miesięcznie). Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać we własnym zakresie opłaty eksploatacyjne za zużyte media, wodę, ścieki oraz odpady komunalne. Wadium wynosi:  560,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy biuro nr 3 lub tel. (052) 5624322