Dokumenty można składać do dnia 27 października 2021 roku do godz. 15:15 w Urzędzie Gminy oraz w szkołach.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej. Celem programu „Granty PPGR” jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. zamieszkują Gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR ale nie musi to być ta sama Gmina, w której mieszka dziecko.
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w 2020 oraz 2021 roku komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (chyba, że nie są już w posiadaniu tego sprzętu).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie następujących dokumentów*:
1. deklaracji udziału w programie;
2. oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność;
3. zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4. wykazu - informacji o wyborze sprzętu;
Ponadto, w miarę możliwości, prosimy o dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego pracę w PPGR.

Składanie dokumentów:
1. Komplet dokumentów należy składać w szkołach oraz w siedzibie Punkcie Podawczym w Urzędu Gminy w Pruszczu lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, w terminie do dnia 27 października 2021 roku do godz. 15:15
2. Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia

Dodatkowe informacje:
Oświadczenia należy złożyć wg miejsca zamieszkania dziecka.

Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na podstawie umowy przekazania na następujących warunkach:
- opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
- opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminach wskazanych przez Urząd Gminy.

Deklaracja udziału (docx 14,10 kB)

Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego (doc,118,50 kB)

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność (doc, 119 kB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (docx, 114,88 kB)

Wykaz - informacja o wyborze sprzętu (docx, 90.06 kB)