Wójt Gminy Pruszcz na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 1 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

-  Działki będące przedmiotem dzierżawy na cele handlowo-usługowe są własnością Gminy Pruszcz. Nieruchomości podane w ogłoszeniu są wolne od obciążeń.
-  Cena czynszu dzierżawnego została określona na podstawie Zarządzenia Nr 362/2020 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy oraz Zarządzenia Nr 112/2015 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za 1 m²  powierzchni użytkowej w lokalach i garażach komunalnych, gospodarczych.
-  Poniżej działki przeznaczone do dzierżawy z oznaczeniem nr działki, powierzchnią i wysokością wadium jakie należy wpłacić, aby wziąć udział w przetargu:

Działka nr 20/1 położona w miejscowości Pruszcz o pow. 0,1460 ha, kl. B, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00033928/4.
Działka nr 20/1 niezabudowana, nie posiada przyłączy infrastruktury technicznej, natomiast usytuowana przy drogach gminnych (ul. Krótka i Plac Poniatowskiego), w których znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego dla działki wynosi min.: 1.879,75 zł + Vat (miesięcznie).
 Wadium wynosi:  180,00 zł.

Działka nr 20/2 położona w miejscowości Pruszcz o pow. 0,1836 ha, kl. Bi, dla której
Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00028347/9.
Zabudowa o charakterze użytkowym obecnie użytkowana jako Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanym terenem zieleni. Budynek o  powierzchni 680,94 m²,  posiada niezbędną infrastrukturę techniczną tj. przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną i teletechniczną. Zgodnie ze strukturą obecnego układu funkcjonalnego pomieszczeń możliwa jest działalność usługowo – magazynowo - gospodarcza lub o podobnej funkcji.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi min.: 5.679,54 zł + Vat (miesięcznie). Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać we własnym zakresie opłaty eksploatacyjne za zużyte media, wodę, ścieki oraz odpady komunalne.
Wadium wynosi:  560,00 zł

1.  Wadium :
-  należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w BS Pruszcz nr 54 8170 0008 0000 0550 2000 0020 do dnia 10.12.2021 rok,
- dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu  komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu,             
- wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu,
- wycofanie się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy dzierżawy, powoduje utratę wadium na rzecz Gminy Pruszcz.
2.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik  zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3.  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
-   oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym formularzu  udostępnionym na stronie internetowej www.bip.pruszcz.pl (załącznik nr 1),
-   wraz z ofertą należy złożyć dokumenty wykazujące uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta. Dokumenty te należy złożyć w odpowiedniej formie (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
-  oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (załącznik nr 2) udostępnione na stronie internetowej www.bip.pruszcz.pl
-  kopię dowodu wpłaty wadium
-  oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, opisanej: "Oferta w przetargu na dzierżawę nieruchomości działka nr 20/1 i działka nr 20/2 w miejscowości Pruszcz z dopiskiem: Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia  16.12.2021 roku". Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta oraz zaadresować: Gmina Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.
4.  Z osobą która przetarg wygra zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres
do 10 lat zgodnie z Uchwałą Nr XXX\265\21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonych jako działki nr 20/1  i 20/2 położonej w Pruszczu stanowiącej własność mienia Gminy Pruszcz.
5. Przetarg odbędzie się w dniu  16.12.2021 roku o godzinie 10:00 w  budynku Urzędu Gminy Pruszcz  ul. Główna 33, II piętro - Sala Posiedzeń, który będzie przeprowadzony przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Pruszcz.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (052) 562 43 22, lub w Urzędzie Gminy Pruszcz biuro nr 3.Budynek GOKSiR