W związku z wystąpieniem na terenie województwa choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków, aby wzmocnić środki bezpieczeństwa biologicznego oraz w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał rozporządzenie obowiązujące w całym województwie.

Na terenie całego województwa zakazuje się:
1) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu,
2) pojeniu drobiu woda pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywacje wirusów grypy ptaków.

Na terenie całego województwa nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiających kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami
2) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w województwie kujawsko - pomorskim do czasu uchylenia  rozporządzenia.