22 lutego o godz. 12:00  odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej Pruszcz. Będzie to pierwsza sesja po zmianie struktury Gminy z wiejskiej na wiejsko - miejską.

Jednym z punktów spotkania będzie wręczenie insygniów władzy oraz odczytanie aktu nadania statusu miasta miejscowości Pruszcz. Uroczystość uświetni obecność zaproszonych gości.

Zachęcamy Państwa do wirtualnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Sesja będzie transmitowana na żywo na kanale:  https://www.youtube.com/channel/UCssm051WECFmswRvFxSA3Iw

oraz na gminnym facebooku.

Zaproszenie:


Mieszkańcy Gminy Pruszcz
Dot. zwołania XLI sesji Rady Miejskiej Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5429) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
22 lutego 2022r. godz. 12.00 Hala Widowiskowo – Sportowa w Pruszczu

1. Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Wręczenie insygniów Przewodniczącemu Rady Miejskiej Pruszcz oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruszcz;
5. Prelekcja P. Krzysztofa Halickiego dr nauk humanistycznych n/t historii Pruszcza;
6. Odczytanie aktu nadania statusu miasta miejscowości Pruszcz;
7. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz;
8. Wystąpienia zaproszonych gości;
9. Przerwa

Wznowienie obrad → 23 lutego 2022r. godz. 13.00 Sala posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy w Pruszczu

10. Stwierdzenie quorum;
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
14. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej z pracy
w okresie między sesjami;
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli;
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszcz;
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2022 roku;
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
oznaczonych jako działek nr 242/1,242/2 oraz 242/3 położonych w Serocku
stanowiących własność Gminy Pruszcz;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024”
w Gminie Pruszcz;
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej starzy pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przeze Państwową Straż Pożarną lub gminę;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022- 2029;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2022 rok;
24. Wolne wnioski i informacje;
25. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Piotr Radecki