W dniu 31 marca 2022 r. odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej Pruszcz. Wybraliśmy dla Państwa najistotniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę. 

Cały przebieg sesji można obejrzeć pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=lJ3DR3UpGq8

Sprawozdanie Burmistrza Dariusza Wądołowskiego z pracy w okresie między sesjami.
Sporo bieżących kwestii poruszył burmistrz w swoim sprawozdaniu. W okresie międzysesyjnym gospodarz zwołał posiedzenie Gminnego Sztabu Kryzysowego, na którym podzielił zadania w zakresie organizacji pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Uczestniczył w jedenastu wideokonferencjach z udziałem wojewody oraz Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Tematy dotyczyły sytuacji związanej z wojną i jej konsekwencjami. Burmistrz wydał sześć komunikatów, informujących mieszkańców o zakresie pomocy uchodźcom na terenie naszej gminy. Podsumowując przedstawił w skrócie bieżący stan rzeczy. Zakwaterowaniem i sprawami organizacyjnymi zajął się Pion Ochrony i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie. GOPS zorganizował zbiórkę darów. Otworzyliśmy też gminne konto na rzecz uchodźców, na które wpłynęło ok. 8 tys. zł. Wydaliśmy około 70 numerów PESEL. Do szkół zapisano 19. dzieci. Można składać też wnioski o przyznanie 40 zł na dobę od osoby przyjętej pod swój dach. Burmistrz podkreślił, iż był to trudny czas i podziękował wszystkim za zaangażowanie.

W wypowiedzi włodarza warto też zwrócić uwagę na kilka spraw, które mają znaczenie w rozwoju naszej gminy, a mianowicie podpisano umowę na budowę drogi Wałdowo-Zawada, gdzie końcowy termin realizacji to kwiecień 2023 r. Zawarto również umowę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Pruszczu, prace potrwają do września 2022 r.

Podsumowując miniony miesiąc burmistrz poinformował, że trwa przebudowa placu przy ul. Witosa.Wykonywane są prace równania i wałowania dróg gruntowych na terenie gminy. Podziękował mieszkańcom Serocka za zaangażowanie przy równaniu Polnej, Mostowa i Górnej.
Co ważne, trwają też prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej II etapu budowy drogi Trępel - Grabowo, ulicy Stawowej w Serocku oraz drogi Wałdowo-Luszkówko.
Kolejnym krokiem do przodu jest zakończenie projektowania przebudowy ulicy Winnej w Pruszczu oraz przedszkola w Pruszczu.
Otrzymaliśmy też dokumentację do uzgodnień na przebudowę linii kolejowej przebiegającej przez Serock oraz Pruszcz, z którą mieszkańcy mogą się zapoznać w biurze inwestycji.
Na zakończenie burmistrz poprosił mieszkańców o powstrzymanie się od strzelania z fajerwerków, ze względu na odczucia uchodźców wojennych, zwłaszcza dzieci przebywających na naszym terenie.

Porozumienie międzygminne - zagospodarowanie bioodpadów.
Ważnym punktem obrad była kwestia podjęcia uchwały przez Radę Miejską Pruszcz wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego umożliwiającego zagospodarowanie przez Miasto Bydgoszcz bioodpadów z terenu naszej gminy w instalacji recyklingu organicznego, po jej wybudowaniu.
W efekcie partnerstwo z innymi gminami, zapewni wszystkim rentowność inwestycji i wyższe dofinansowanie zewnętrzne oraz pozwoli na stabilne opłaty za śmieci. Budowa biogazowni w Bydgoszczy, pozwoli na zapewnienie odpowiednich wskaźników recyklingu, których niespełnianie grozi karami finansowymi.

Nowe stawki za śmieci od 1 maja
Wiele emocji wśród mieszkańców wzbudziła uchwała w sprawie nowych stawek za śmieci.  Wzrost opłat podyktowany został niestabilnością rynku odpadowego oraz wzrostem cen w całym kraju.
Od maja zapłacimy za gospodarowanie odpadami komunalnymi  29,00 zł/os/m-c (było 22,50 zł ,wzrost o 28%).
Stawka dla osób posiadających kompostownik będzie wynosiła 26,00 zł/os/m-c.
Tym samym zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wzrośnie ze stawki 1,00 zł/os/m-c do 3,00 zł/os/m-c (wzrost o 200%). Może ta stawka zmobilizuje do zakładania kompostowników wśród mieszkańców naszej gminy, gdyż oddawanie ich do Sulnówka wiąże się z dużymi kosztami, co wpływa na cenę śmieci.  Warto zaznaczyć, że ustawa nie pozwala dokonać takiego zmniejszenia stawki w stosunku do tych osób, które np. nie oddają popiołu.    

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników.
W październiku 2021 r. ustawowo został wprowadzony obowiązek wyznaczenia przez Rade Miejską, miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Biorąc pod uwagę dogodną komunikację i bliską lokalizację z centrum postanowiono wyznaczyć miejsce na ul. Sportowej w Pruszczu.

Należy nadmienić, że radni podjęli również uchwały w sprawie:
- Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 102/2 położonej w Brzeźnie, stanowiącej własność Gminy Pruszcz;
- Uchwalenia na rok 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz uzależnień behawioralnych;
- Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029;
- Zmian budżetu gminy Pruszcz na 2022 rok.

Jeżeli interesują Państwa sprawy z zakresu profilaktyki na terenie gminy, czy też z działań społecznych, sportowych oraz NGO, to warto pochylić się nad sprawozdaniami przedstawionymi na marcowej sesji.
Radni otrzymali:
- Informację z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2021;
- Sprawozdanie o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez kluby sportowe w roku 2021;
- Informację z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2021;
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pruszcz za rok 2021.

Do treści w/w dokumentów odsyłamy na www.bip.pruszcz.pl  
Natomiast transmisję obrad można obejrzeć pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=lJ3DR3UpGq8

(AM)