Informacja o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu grantowego “Cyfrowa Gmina”

W dniu 30 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Wysokość dofinansowania: 286 740,00 zł.

Sprzęt oraz oprogramowanie zakupione w ramach projektu umożliwi i usprawni pracę Urzędu i zdalną obsługę interesantów (m.in. wdrożenie systemu e-podatki)  w przypadku lockdownu spowodowanego wydarzeniami losowymi. Przyczyni się również do podniesienia efektywności pracy oraz wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu.

Cele projektu:   
- zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Pruszcz,
- zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30 września 2023 roku.