Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz informuje, iż 6 maja 2022r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków określające nakazy i zakazy dla wszystkich gospodarstwa utrzymujące drób.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:
1)    zakazuje się:
a)    pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
b)    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
2)    nakazuje się:
a)    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczających jego dostęp do zbiorników wodnych do których mają dostęp dzikie ptaki,
b)    zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c)    utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi w izolacji od dzikich ptaków,
d)    przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczających tę paszę i ściółek przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e)    lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
f)    powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymaniem drobiu,
g)    dokonywanie codziennego przeglądu stada drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych (zwiększonej śmiertelności;
spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności).