Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym!

Jeżeli jesteś uczniem klasy 7-8 z terenu naszej Gminy i lubisz nagrywać filmiki,  zbierz ekipę do 5 osób i nagraj spot promocyjny/edukacyjny na temat ochrony powietrza lub segregacji śmieci


- Konkurs trwa do 10 czerwca 2022 r.
- Jeden uczestnik konkursu/jedna grupa może przesłać jeden film.
- Długość filmu musi mieścić się w przedziale 1 – 3 min.
- Filmy powinny być przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz opisane (autor/autorzy, tytuł filmu, szkoła, wiek) -  lub dostarczone na nośniku.
- Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia, oświadczenie opiekuna
- Organizator przyzna 3 nagrody główne (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia.

Formularz zgłoszenia

plakat

REGULAMIN

§ 1.
Organizator i czas trwania konkursu

1.    Organizatorem konkursu jest Gmina Pruszcz. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Pruszcz.
2.    Konkurs potrwa do dnia 10 czerwca 2022 r.
3.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 dni roboczych od terminu zakończenia konkursu.
4.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Gminy Pruszcz.
5.    Wręczenie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym nastąpi podczas Gminnych Dożynek.
Organizator dopuszcza możliwość wręczenia nagród w Urzędzie Miasta i Gminy Pruszcz po telefonicznym ustaleniu daty oraz godziny.
6.    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki, które będzie można odebrać w dniu zakończenia roku szkolnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pruszcz, pokój nr 3.


 § 2.
Konkurs

1.    Gmina Pruszcz organizuje konkurs ekologiczny na spot promocyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas 7 - 8 z terenu Gminy Pruszcz.
2.    Tematyka konkursu związana jest z zagadnieniami dotyczącymi ochrony powietrza tj. przeciwdziałanie  paleniu śmieci w piecach domowych, ograniczanie niskiej emisji oraz segregacja odpadów.  
3.    Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu - spotu promocyjnego od 1 – 3 min.
4.    Celem konkursu jest:
•    Upowszechnianie wiedzy na temat środowiska naturalnego;
•    Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych;
•    Promocja recyklingu oraz postaw i działań proekologicznych.
•    Wzrost świadomości ekologicznej i rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko życia – w tym czystość powietrza.


§ 3.
Warunki uczestnictwa

1.    W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8  z terenu Gminy Pruszcz.
2.    Uczestnikiem konkursu może zostać uczeń, którego opiekun prawny/rodzic wyrazi zgodę na udział w konkursie.
3.    Do konkursu należy zgłaszać filmy – spoty promocyjne wcześniej niepublikowane, niereprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.
4.    Możliwe są zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i grupowe – zespoły składające się z nie więcej niż 5 osób.
5.    Jeden uczestnik konkursu/jedna grupa może przesłać jeden film.
6.    Zgłoszenie filmów do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych filmów - spotów promocyjnych na stronie Gminy Pruszcz, Gminnym Fleszu oraz innych mediach społecznościowych Gminy Pruszcz, a także podczas imprez gminnych.
7.    Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
8.    Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby konkursu.
9.    Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z konkursem.
10.    Długość filmu musi mieścić się w przedziale 1 – 3 min.
11.    Filmy powinny być przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz opisane (autor/autorzy, tytuł filmu, szkoła, wiek).
12.    Do pracy należy dołączyć następujące dokumenty, stanowiące załączniki do Regulaminu: kartę zgłoszenia, oświadczenie opiekuna prawnego/rodzica o wyrażeniu zgody na udział w konkursie autora pracy, przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu. Przy zgłoszeniach grupy oświadczenie (załącznik nr 2) musi zostać wypełnione przez każdego jej członka.
13.    Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę.


§ 4.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.    Filmy konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
2.    Filmy będą oceniane według następujących kryteriów:
•    Zgodność z tematem i celami Konkursu;
•    Atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy;
•    Twórcze podejście do zagadnienia.
3.    Organizator przyzna 3 nagrody główne (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia.

§ 5.
Prawa autorskie

1.    Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
2.    Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów – spotów reklamowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia na rozpowszechnianie ich na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
3.    Nadesłane na konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.


§ 6.
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2.    Udział w konkursie jest bezpłatny.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
4.    Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 602 433 915.