Gmina Pruszcz rozpościera się na obszarze 141 km2 z liczbą mieszkańców 9,5 tys. Tworzą ją 24 wsie rozplanowane w 20 sołectw. Sprawną komunikacje zapewnia dobrze rozwinięta sieć dróg oraz przebiegająca przez gminę droga ekspresowa S5, jak i dwie linie kolejowe. Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma budowa „węzła Pruszcz” przy S5 co wpływa na wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych położonych w jego pobliżu. Na terenie miejscowości Pruszcz znajduje się ok. 120 ha terenów przeznaczonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na inwestycje w zakresie działalności gospodarczej oraz pod zabudowę mieszkaniową. Lokalny samorząd stwarza korzystne warunki do zamieszkania i działania na terenie gminy, oferując pomoc jaki i prawny mechanizm zwolnień w podatkach od nieruchomości dla inwestorów. Władze gminy Pruszcz od wielu lat stawiają na zrównoważony rozwój z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Skutecznie pozyskuje się środki unijne. Dzięki temu zrealizowano szereg inwestycji, mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców i dalszy rozwój obszaru..

  • droga krajowa nr 5 (E – 261), relacji: Świecie nad Wisłą – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Lubawka (budowana droga ekspresowa S5 z Węzłem Pruszcz),
  • droga wojewódzka nr 248, relacji: Zbrachlin – Topolno – Borówno
  • linia kolejowa znaczenia państwowego nr 131 (C–E 65), relacji: Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z dwoma stacjami kolejowymi w Pruszczu i Parlinie,
  • linia kolejowa znaczenia regionalnego nr 201 Gdynia – Kościerzyna – Maksymilianowo – Bydgoszcz – Nowa Wieś Wielka.

Miejscowa jednostka samorządu terytorialnego, pragnąc mieć wpływ na rozwój i promocję gminy, uczestniczy w pracach i działaniach szeregu związków ponadgminnych. Między innymi w:

  • Związku Gmin Wiejskich RP,
  • Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy,
  • Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz,
  • Lokalnej Grupie Działania "Gminy Powiatu Świeckiego".

"Znamy potrzeby mieszkańców Gminy. Jesteśmy gotowi aby je dalej urealniać!” - Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski