Uchwała nr XV/125/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 listopada 2015r.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2014 r. Dz.U. poz. 715 oraz z 2015r. poz. 1321) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) art 221. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.2013 poz.885, z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, , poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące warunki organizacyjne i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu na obszarze gminy Pruszcz.

I.Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Pruszcz;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Pruszcz;
3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz;
4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz;
5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Pruszczu;
6) dotacji - należy przez to rozumieć środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy Pruszcz, przyznawane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz.885 ze zmianami);
7) klubie sportowym - należy przez to rozumieć klub sportowy, będący osobą prawną, mający siedzibę i prowadzący działalność sportową na terenie gminy Pruszcz, będący podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, którego działalność sportowa zwiększa dostępność społeczności lokalnej do uprawiania sportu.

II.Warunki wspierania rozwoju sportu.

§ 3. 1. Gmina wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) dążenie do wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców gminy poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
4) promocje sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy.
§ 4. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 3 ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu określa corocznie Rada w uchwale budżetowej.
§ 5. Dotację na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może otrzymać klub sportowy, który realizuje cel publiczny wskazany w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.
§ 6. Wsparcie finansowe w ramach udzielanych dotacji odbywa się poprzez pokrycie kosztów z tytułu poniesionych przez dany klub sportowy wydatków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i może być przeznaczona w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

III.Tryb otrzymania dotacji

§ 7. 1. Dotacja na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Pruszcz na wniosek klubu sportowego.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. W bieżącym roku wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w terminie do 15 grudnia 2015 roku.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy wyznacza termin i wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5. Wniosek, którego wady nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 8. 1. Wniosek złożony przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinien zawierać:
a) nazwę i siedzibę,
b) dokładny adres , numer telefonu i fax-u oraz adres e-mail,
c) formę prawna i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy,
d) numer NIP i REGON,
e) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
f) rodzaj i cel zadania,
g) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis, cel i zakres rzeczowy realizacji zadania,
h) kosztorys zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy,
i) wysokość wnioskowanej dotacji,
j) termin i miejsce realizacji zadania,
k) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
l) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

IV.Umowa

§ 9. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą reprezentowaną przez Wójta Gminy Pruszcz a klubem sportowym.
2. Kluby przyjmując dotację zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na warunkach i zasadach określonych w tej umowie.
3. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego, na cel, na który została przyznana.
4. Dotacja będzie przekazywana w dwóch transzach. Transza dotacji zostanie przekazana po rozliczeniu poprzedniej transzy. Podstawą rozliczenia będzie zestawienia dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.
5. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa winna zawierać w szczególności:
a) oznaczenie stron umowy,
b) szczegółowy opis zadania podlegającego dotacji, cel na jaki dotacja została przyznana, termin wykonania,
c) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizację zadania,
d) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,
e) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji,
f) sposób i termin rozliczenia dotacji,
g) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,
h) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
i) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,
j) podpisy stron.
7. Załącznikiem (integralnym elementem) do umowy jest zawarty we wniosku szczegółowy opis zadania i ostateczny kosztorys.
8. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego.
9. Dotację na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.
10. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania.

V.Kontrola wykonania i rozliczenie zadania

§ 10. 1. Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który została zawarta umowa.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a) merytoryczną informację o przebiegu realizacji zadania,
b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do wniosku i umowy,
c) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania,
d) zestawienie dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.
4 . Dotujący może żądać wglądu do dokumentów ujętych w zestawieniu.
5. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji.

VI.Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Wójt wyznacza pracownika Urzędu odpowiedzialnego za koordynację i wykonanie zadań z zakresu realizacji zadań objętych niniejsza uchwałą.
2. Upoważniony pracownik opracuje wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania z rozliczenia się z otrzymanej dotacji.
3. Wójt lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym realizowane jest zadanie, przedstawia podczas sesji Rady Gminy informację o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez kluby sportowe.
§ 12. Traci moc Uchwała Nr LXIII/411/10 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Pruszcz (Dz.Urz. Woj. Kuj- Pom. Z 2010r. Nr 208, poz. 2896).
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski