Gmina Pruszcz realizuje projekt „ŁĄCZY NAS NAUKA –  program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci  i młodzieży z gminy Pruszcz ”Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Projekt „Łączy nas nauka” obejmuje szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz. Jest skierowany do uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców. Jego celem jest jakościowa poprawa gminnej oświaty, w tym zwłaszcza rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, porozumiewanie się w języku obcym, ICT, kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), rozwijanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada realizację w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 września 2018 r. następujących zadań:

1) działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych 167 uczniów i uczennic (zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i TIK; warsztaty w zakresie rozwijania kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej; zajęcia pozaszkolne z fizyki, chemii, biologii i geografii podczas warsztatów w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu; doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK);

2) działania na rzecz procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego (zajęcia specjalistyczne i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 78 uczniów; warsztaty i konsultacje dla 50 rodziców oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju uczniów).

Planowane rezultaty: rozwój kompetencji kluczowych u 271 uczniów, zwiększenie kompetencji 44 nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniami, zwiększenie potencjału i kompetencji wychowawczych 50 rodziców, wyposażenie 4 szkół w pomoce dydaktyczne, integracja społeczności szkolnych.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi  Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2.Kształcenie Ogólne. Jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 354873,47 zł. Wartość projektu – 417498,20 zł.

                                             
                       
                                                              Opis zdjęć: Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pruszczu podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu.