Gmina Pruszcz realizuje projekt „WIEM ROZUMIEM UMIEM", który obejmuje 4 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek. Celem wsparcia jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych.


Projekt zakłada osiągnięcie w okresie od 01.03.2019 r. do 30.06.2022 r. następujących efektów:

1)     rozwijanie kompetencji kluczowych 426 uczniów i uczennic podczas 1320 godz. zajęć pozalekcyjnych, na których będą realizowane nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne obejmujące m.in. zajęcia z programowania, robotyki, komunikacji w językach obcych;

2)     wyposażenie 4 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

3)     rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 69 uczniów i uczennic podczas 200 godz. zajęć pozalekcyjnych, na których będą rozwijane zainteresowania naukami przyrodniczymi realizowane m.in. poprzez stosowanie metody projektu edukacyjnego;

4)     doposażenie pracowni przedmiotowych 2 szkół w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego;

5)     podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym kompetencji cyfrowych 16 nauczycielek i nauczycieli podczas realizacji 20 godzin szkoleń oraz studiów podyplomowych z zakresu programowania oraz robotyki;

6)     podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego 6 nauczycielek podczas realizacji 20 godzin warsztatów.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi  Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2.Kształcenie Ogólne. Jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 513 293,75 zł. Wartość projektu – 603 875,00 zł.