Przygoda z nauką


Gmina Pruszcz realizuje projekt „PRZYGODA Z NAUKĄ", który obejmuje 4 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek. Celem wsparcia jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów i uczennic oraz zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada jakościowy rozwój usług edukacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańców i osiągnięcie w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2022 r. następujących efektów:

1)    rozwinięcie kompetencji kluczowych 100 uczniów i uczennic podczas 162 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach cyklu „Przyroda na cztery ręce, a może i więcej?” na których będą rozwijane zainteresowania naukami przyrodniczymi realizowane między innymi poprzez stosowanie metody projektu edukacyjnego;
2)    stworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu naukowego poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych trzech szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do nauczania eksperymentalnego

3)    wzmocnienie procesu indywidualizacji pracy z uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas realizacji 345 godzin zajęć specjalistycznych dla 16 uczniów i uczennic;
4)    utworzenie w szkole „sali doświadczania świata” potrzebnej do diagnozy, wspomagania rozwoju oraz terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
5)    podniesienie kompetencji 3 nauczycielek w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego oraz 2 nauczycielek w zakresie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej podczas realizacji 23 godzin szkoleń.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2.Kształcenie ogólne. Jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 198 980,42 zł. Wartość projektu – 234 094,63 zł.