SKŁAD GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

 • Kempiński Łukasz – przewodniczący,
 • Pstrąg Małgorzata – sekretarz,
 • Aleksandra Makarewicz,
 • Mirosława Ziaja,
 • Magdalena Jaworska,
 • Ks. Andrzej Regent,
 • Maciej Mikołajczyk,
 • Joanna Kordys

TERMINY SPOTKAŃ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

10.03.2020

7.04.2020

12.05.2020

9.06.2020

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRUSZCZU

§1.

I. Postanowienia ogólne

§2.

II. Zadania i uprawnienia Komisji

§3.

III. Organizacja pracy Komisji

Opinia Komisji dotycząca wydania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Wnioski o opinię Komisji dotyczącą wydania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży należy składać do Urzędu Gminy w Pruszczu adresowane do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Procedura postępowania w związku z wnioskami zgłaszanymi do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w celu motywowania osób pijących do podjęcia terapii.

Jednym z podstawowych zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podejmowanie działań w celu motywowania osób pijących w sposób problemowy (tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację osób małoletnich, zakłócanie porządku publicznego) do podjęcia leczenia odwykowego.

Komisja na wniosek przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielanie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie.

Wnioskodawcą może być:

 • członek rodziny,
 • zakład pracy,
 • dzielnicowy z Komendy Policji,
 • osoba pełnoletnia,
 • kurator,
 • pedagog szkolny,
 • pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 • osoba dotknięta następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną,

I część zawiera dane osobowe osoby kierowanej na leczenie;

II część krótki opis sytuacji osoby nadużywającej alkohol:

 • jak długo nadużywa napojów alkoholowych,
 • za co je nabywa,
 • jaki wpływ na rodzinę ma nadużywanie przez nią alkoholu.(demoralizacja małoletnich dzieci, agresywność),
 • czy zakłóca spokój lub porządek publiczny,
 • czy w związku z nadużywaniem alkoholu osoba uchyla się od pracy,
 • czy były wobec niej podejmowane interwencje Policji itp).

Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień).

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Punkcie Podawczym Urzędu Gminy w Pruszczu.

Druk wniosku jest dostępny u pracowników GOPS a także u Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz tu:

1. Po złożeniu wniosku GKPiRPA ustala terminy spotkań z zespołem ds. motywacji, na które wzywane są osoby uzależnione. W zależności od ich stanowiska Komisja podejmuje stosowną decyzję włącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia.

2. Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym powiadomiona z jednoczesnym wezwaniem do stawienia na rozmowę motywującą, dotyczącą podjęcia ewentualnego leczenia. W przypadku niestawienia się osoby wezwanej na pierwszy termin, wyznacza się drugi termin spotkania.

3. W przypadku zgłoszenia się osoby przeprowadza się z nią rozmowę mającą na celu zebranie informacji odnośnie problemu wezwanego i motywuje do podjęcia działań mających na celu jego rozwiązanie.

4. W toku prowadzonego postępowania gromadzi się i zbiera materiały dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu przez osobę, wobec której złożono wniosek. W szczególności informacje policji, izby wytrzeźwień, ośrodka pomocy społecznej oraz innych osób i instytucji uprawnionych do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.

5. Osobę wymienioną we wniosku kieruje się też do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu celem diagnozy problemu.

6. W przypadku stwierdzenia występowania w związku z nadużywaniem przez daną osobę określonych w ustawie okoliczności, które uzasadniają skierowanie sprawy do Sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego z wnioskiem o leczenie, taki wniosek zostaje skierowany.

Wniosek do Sądu kieruje się również wobec osób odmawiających podjęcia działań określonych przez Komisję.

Postanowienie o ewentualnym orzeczeniu zobowiązania do leczenia podejmuje Sąd Rejonowy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy GKPiRPA prosimy o kontakt.