SKŁAD GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

 • Karolina Weber  – przewodniczący
 • Magdalena Jaworska – sekretarz
 • Maciej Mikołajczyk
 • Justyna Skonieczna-Pryl
 • Jolanta Andrearczyk

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRUSZCZU

Regulamin.PDF

CZYM ZAJMUJE SIĘ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH?
• Inicjuje działania informacyjne i edukacyjne związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
• Wydaje opinie na temat lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu; sprawdza, czy ich usytuowanie jest zgodne z obowiązującymi uchwałami gminy.
• Prowadzi działania zmierzające do tego, aby osoba uzależniona od alkoholu poddała się leczeniu odwykowemu, a osoby współuzależnione ( np.: małżonek, partnerka) oraz dzieci odpowiedniej terapii.
• Uczestniczy w procedurze „Niebieskiej Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia w rodzinie przemocy.

CO MOŻE ZROBIĆ GKRPA JEŚLI CZŁONEK NASZEJ RODZINY NADUŻYWA ALKOHOLU?
• Komisja udziela wsparcia oraz fachowego poradnictwa rodzinie osoby nadużywającej alkoholu. W trakcie konsultacji może zasugerować złożenie wniosku o skierowanie członka rodziny na leczenie odwykowe. Taki wniosek może złożyć członek rodziny, osoba niespokrewniona, a także policja, gminny ośrodek pomocy społecznej, sąd i inne. Członek Komisji może również, wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”, jeżeli podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.
• Po rozpatrzeniu wniosku Komisja zaprasza osobę zgłoszoną na rozmowę motywacyjną. Podczas takiej rozmowy członkowie Komisji starają się zachęcić ją do podjęcia dobrowolnej terapii odwykowej. Jeśli osoba uzależniona wyrazi zgodę – rozpoczyna leczenie przy jednoczesnym monitoringu ze strony Komisji. Jeśli osoba zgłoszona we wniosku zaprzecza, że ma problem z alkoholem, Komisja kieruje ją na badanie do biegłych sądowych (psycholog lub specjalista terapii uzależnień oraz psychiatra) w celu wydania opinii.
• Jeśli opinia biegłych wskazuje, że osoba jest uzależniona od alkoholu i wymaga leczenia odwykowego, Komisja kieruje stosowny wniosek do sądu rejonowego.

Opinia Komisji dotycząca wydania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Wnioski o opinię Komisji dotyczącą wydania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży należy składać do Urzędu Gminy w Pruszczu adresowane do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Procedura postępowania w związku z wnioskami zgłaszanymi do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w celu motywowania osób pijących do podjęcia terapii.

Jednym z podstawowych zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podejmowanie działań w celu motywowania osób pijących w sposób problemowy (tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację osób małoletnich, zakłócanie porządku publicznego) do podjęcia leczenia odwykowego.

Komisja na wniosek przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielanie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie.

Wnioskodawcą może być:

 • członek rodziny,
 • zakład pracy,
 • dzielnicowy z Komendy Policji,
 • osoba pełnoletnia,
 • kurator,
 • pedagog szkolny,
 • pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 • osoba dotknięta następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną,

I część zawiera dane osobowe osoby kierowanej na leczenie;

II część krótki opis sytuacji osoby nadużywającej alkohol:

 • jak długo nadużywa napojów alkoholowych,
 • za co je nabywa,
 • jaki wpływ na rodzinę ma nadużywanie przez nią alkoholu.(demoralizacja małoletnich dzieci, agresywność),
 • czy zakłóca spokój lub porządek publiczny,
 • czy w związku z nadużywaniem alkoholu osoba uchyla się od pracy,
 • czy były wobec niej podejmowane interwencje Policji itp).

Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień).

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Punkcie Podawczym Urzędu Gminy w Pruszczu.

Druk wniosku jest dostępny u pracowników GOPS a także u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz do pobrania poniżej:

1. Po złożeniu wniosku GKPiRPA ustala terminy spotkań z zespołem ds. motywacji, na które wzywane są osoby uzależnione. W zależności od ich stanowiska Komisja podejmuje stosowną decyzję włącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia.

2. Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym powiadomiona z jednoczesnym wezwaniem do stawienia na rozmowę motywującą, dotyczącą podjęcia ewentualnego leczenia. W przypadku niestawienia się osoby wezwanej na pierwszy termin, wyznacza się drugi termin spotkania.

3. W przypadku zgłoszenia się osoby przeprowadza się z nią rozmowę mającą na celu zebranie informacji odnośnie problemu wezwanego i motywuje do podjęcia działań mających na celu jego rozwiązanie.

4. W toku prowadzonego postępowania gromadzi się i zbiera materiały dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu przez osobę, wobec której złożono wniosek. W szczególności informacje policji, izby wytrzeźwień, ośrodka pomocy społecznej oraz innych osób i instytucji uprawnionych do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.

5. Osobę wymienioną we wniosku kieruje się też do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu celem diagnozy problemu.

6. W przypadku stwierdzenia występowania w związku z nadużywaniem przez daną osobę określonych w ustawie okoliczności, które uzasadniają skierowanie sprawy do Sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego z wnioskiem o leczenie, taki wniosek zostaje skierowany.

Wniosek do Sądu kieruje się również wobec osób odmawiających podjęcia działań określonych przez Komisję.

Postanowienie o ewentualnym orzeczeniu zobowiązania do leczenia podejmuje Sąd Rejonowy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy GKPiRPA prosimy o kontakt.