Formy Ochrony Przyrody występujące na terenie Gminy Pruszcz

Gmina Pruszcz zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, posiada następujące formy ochrony przyrody:

1. PARKI KRAJOBRAZOWE

Nadwiślański Park Krajobrazowy

  • powierzchnia 1975 ha
  • Rozporządzenie nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego

2. OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu

  • powierzchnia 203,13 ha
  • Uchwała nr X/232/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Chroniony Krajobraz Zalewu Koronowskiego

  • powierzchnia 69,27 ha
  • Uchwała nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

3. OBSZARY NATURA 2000

  • obszar Natura 2000 - powierzchnia 319 ha
  • Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (obszary ptasie)
  • Solecka Dolina Wisły PLH040003 (obszary siedliskowe)

4. POMNIKI PRZYRODY

Zestawienie liczbowe pomników przyrody występujących na terenie Gminy Pruszcz

link przekierowanie na bip.pruszcz

5. UŻYTKI EKOLOGICZNE

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na stronie geoserwis.gdos.gov.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz