Przydomowa oczyszczalnia

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ WÓJTA GMINY PRUSZCZ ZA WYBUDOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

do 3.000,00 zł (słownie: trzech tysiące złotych), za wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków – „drenażowej” w świetle nomy PN-EN 12566-1
do 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), za wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków – „biologicznej” w świetle nomy PN-EN 12566-3,
 jednak nie więcej niż 50% wartości inwestycji.

Wycinka drzew

ZGŁOSZENIE
Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.
Zgłoszenie jest wymagane, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.