Przydomowa oczyszczalnia

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ WÓJTA GMINY PRUSZCZ ZA WYBUDOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

do 3.000,00 zł (słownie: trzech tysiące złotych), za wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków – „drenażowej” w świetle nomy PN-EN 12566-1
do 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), za wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków – „biologicznej” w świetle nomy PN-EN 12566-3,
 jednak nie więcej niż 50% wartości inwestycji.


ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI:

    - wybór przydomowej oczyszczalni ścieków (rodzaj, miejsce,ewentualny wybór wykonawcy);

    - zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Świeciu na 21 dni przed realizacją inwestycji (ul. Gen J. Hallera 9, 86-100 Świecie pok. 219);

    - budowa przydomowej oczyszczalni, złożenie wniosku o przyznanie nagrody, protokół
    z wykonania oczyszczalni spisany przez pracownika urzędu;

    - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do Wójta Gminy Pruszcz (niezależnie od złożenia wniosku o nagrodę);

    - rozpatrzenie wniosku przez Komisję Rolno-Przemysłową Rady Gminy Pruszcz;

    - sprawdzenie zaległości podatkowych i opłat względem Gminy Pruszcz;

    - WYPŁATA NAGRÓD


WNIOSEK

Oświadczenie

Oświadczenie współwłaściciela