Stawki za śmieci

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:

  • za I kwartał – do 31 marca danego roku;
  • za II kwartał – do 30 czerwca danego roku;
  • za III kwartał – do 30 września danego roku;
  • za IV kwartał – do 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość uiszczania wpłat miesięcznych.

Ponadto opłatę za śmieci uiszcza się:

  • przelewem na indywidualny rachunek bankowy (w tytule przelewu „opłata za śmieci – miesiąc/kwartał…”);
  • w kasie urzędu:

godziny otwarcia kasy:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 13:00
  • wtorek: 8:00 – 15:30
  • piątek: 7:30 – 12:30

Obowiązująca stawka opłaty wynosi:

- 22,50 zł za jedną osobę miesięcznie

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty za 1 osobę oraz liczby osób zamieszkującej nieruchomość.

Przykład wyliczenia opłaty w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość zbierających odpady w sposób selektywny: 3 x 22,50 = 67,50 zł/miesiąc

Częściowe zwolnienie z opłaty:

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku jest częściowo zwolniony z opłaty w wysokości 1,00 zł za jedną osobę miesięcznie.

Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej z częściowym zwolnieniem w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość i kompostujących bioodpady: 3 (ilość osób zamieszkujących na nieruchomości) x 1,00 zł (wysokość zwolnienia) = 3,00 zł

Od kwoty podstawowej 67,50 zł odejmujemy 3,00 zł i otrzymujemy kwotę 64,50 zł miesięcznie.

Uwaga !

Aby uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.