DEKLARACJA


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w podanych terminach.


    za I kwartał – do 31 marca danego roku;
    za II kwartał – do 30 czerwca danego roku;
    za III kwartał – do 30 września danego roku;
    za IV kwartał – do 31 grudnia danego roku.


Dopuszcza się możliwość uiszczania wpłat miesięcznych.

Ponadto opłatę za śmieci uiszcza się:

    przelewem na indywidualny rachunek bankowy (w tytule przelewu „opłata za śmieci – miesiąc/kwartał…”)
    w kasie urzędu:

godziny otwarcia kasy:

    poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 13:00
    wtorek: 8:00 – 15:30
    piątek: 7:30 – 12:30

Obowiązująca stawka opłaty wynosi:

- 29,00 zł za jedną osobę miesięcznie (zbieranie odpadów w sposób selektywny)
Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty za 1 osobę oraz liczby osób zamieszkującej nieruchomość.
Przykład wyliczenia opłaty w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość zbierających odpady w sposób selektywny: 3 x 29,00 = 87,00 zł/miesiąc

Częściowe zwolnienie z opłaty:
Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku jest częściowo zwolniony z opłaty w wysokości 3,00 zł za jedną osobę miesięcznie.
Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej z częściowym zwolnieniem w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość i kompostujących bioodpady: 3 (ilość osób zamieszkujących na nieruchomości) x 3,00 zł (wysokość zwolnienia) = 9,00 zł Od kwoty podstawowej 87,00 zł odejmujemy 9,00 zł i otrzymujemy kwotę 78,00 zł miesięcznie.

Ponadto przypominamy, że przy zmianie stawki opłaty za odpady komunalne nie ma konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi chyba, że zaistniały okoliczności wpływające na wysokość tej opłaty np. zmiana ilości zamieszkujących osób, rozpoczęcie kompostowania lub rezygnacja z kompostowania.