Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Pruszcz - wykaz numerów telefonów z podziałem na referaty

Wójt gminy
Zastępca Wójta
Punkt informacyjno-podawczy
Referat Organizacyjny
Biuro Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Pion Ochrony
Promocja
Referat Świadczeń Rodzinnych
Skarbnik
Biuro Podatków i Opłat
Biuro Księgowości Budżetowej
Gminne Centrum Oświaty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ksiegowosć GOPS
Pracownicy socjalni
Asystent Rodziny