Czy jest Pan/Pani za wystąpieniem  z wnioskiem o nadanie  praw miejskich miejscowości Pruszcz?

Drodzy Mieszkańcy, zdecydujmy wspólnie.
Podjęliśmy się bardzo trudnego wyzwania uzyskania praw miejskich dla Pruszcza.  Nie oznacza to, że je otrzymamy. Proszę aby każdy podszedł do tego tematu merytorycznie ponieważ może to zaważyć na tempie rozwoju całej Gminy Pruszcz.  

W  dniach  od  1 września  do 15 października  zostaną  przeprowadzone KONSULTACJE  z  mieszkańcami   Gminy   Pruszcz  w   sprawie   nadania   praw   miejskich   miejscowości Pruszcz.W tym okresie odbędą się zebrania wiejskie podczas których Powołana Komisja ds. konsultacji będzie zbierać głosy. Każdy mieszkaniec osobiście złoży podpis na  listach  konsultacyjnych i odda swój głos (niejawnie).
Jeśli  ktoś  z  Państwa  nie  będzie mógł uczestniczyć w zebraniu wiejskim, a zechce oddać swój głos, będzie mógł to uczynić  w  Urzędzie  Gminy  w  Pruszczu.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski

Uchwała

Karta

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  PRUSZCZ
z dnia 20 sierpnia 2020r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz   w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Pruszcz

Na podstawie uchwały Nr XXIII/191/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 czerwca 2020r.  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących nadania  statusu miasta  miejscowości Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020r. poz. 3197) ogłasza się,  co następuje:

§ 1. W terminie  od dnia 1 września 2020r. do 15 października 2020r.  zostaną przeprowadzone  konsultacje z  mieszkańcami Gminy Pruszcz  w sprawie  nadania  statusu miasta miejscowości Pruszcz.
§ 2. Konsultacje polegać będą na osobistym  oddaniu głosu na karcie konsultacyjnej na zebraniach wiejskich oraz  spotkaniach z mieszkańcami organizowanych przez komisję  konsultacyjną.
§ 3. Karty konsultacyjne dostępne będą na stronie internetowej gminy Pruszcz pod adresem www.pruszcz.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruszcz, w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Pruszczu, u sołtysa poszczególnych sołectw.
§ 4. W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię czy są  za wystąpieniem  z wnioskiem  o nadanie praw miejskich  miejscowości Pruszcz.
§ 5. Terminy zebrań wiejskich oraz spotkań  z mieszkańcami zostaną podane na stronie internetowej gminy Pruszcz pod adresem www.pruszcz.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruszcz, w punkcie podawczym Urzędu Gminy   w Pruszczu, u sołtysa poszczególnych sołectw oraz w formie kurend.
§ 6 . Obwieszczenie podlega podaniu do  publicznej wiadomości.

/Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski/

Wyniki konsultacji

Uchwała Nr XXVI-220-20 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz w sprawie nadania statusu miasta..