Wójt Gminy Pruszcz ogłosił 9.02.2021 r. otwarty konkurs ofert dla NGO na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania: kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, promocji gminy. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łącznie 20 000,00 zł. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pruszczu w terminie do 31 marca 2021 roku, do godz. 15:15.