Konsultacje Projektu "Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r." Termin konsultacji: od 09.09.2021 r. do 30.09.2021r.

Projekt Programu współpracy 2022 PDF