Konsultacje Programu współpracy na 2021 rok.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje trwają od 8 września do 30 września 2020 r., a uwagi można kierować na formularzu, załączonym poniżej.

Wyniki konsultacji: