Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT