Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz znak: BOŚiGK.602.4.2019 z dnia 13.02.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowanie pn.:

„Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz do 2020 r. w perspektywie do 2024 r.”