03.12.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

13.02.2020r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz znak: BOŚiGK.602.4.2019 z dnia 13.02.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowanie pn.:

„Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz do 2020 r. w perspektywie do 2024 r.”