Wymiana oświetlenia

Nasz wysiłek i starania włożone w pozyskanie dotacji na wymianę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Łowin-Pruszcz-Wałdowo przyniosły efekty. Z końcem 2019r. zakończyliśmy prace związane z wymianą 327 szt. istniejących opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED. Koszt wyniósł  620 tys. zł w tym 498 tys. zł dofinansowania z RPO woj. Kujawsko-Pomorskiego.  

Projekt pn: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.  Dofinansowanie wynosi 80,25% kosztów całkowitych inwestycji.

Droga Serock-Brzeźno

I etap w 2018 r. - 1 mln 58 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I

II etap w 2019 r. - 1 mln 370 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap II

Dotacja w kwocie 489 tys. zł z budżetu państwa.

Altana w Brzeźnie

W 2019 roku przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wybudowano altanę z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców.  Wieś zyskała zadaszone miejsce o powierzchni 100 m2 z grillem, stołem i ławeczkami. Koszt to ok.80 tys. zł., z czego 46 tys. zł. pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Relacja z uroczystego otwarcia w Gminnym Fleszu Oglądaj

Plac w Serocku

Plac powstał jesienią 2018 roku w ramach projektu realizowanego przez Gminę Pruszcz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego. W ramach projektu stworzono koncepcję układu komunikacyjnego utwardzonego kostką brukową oraz przestrzeń z zielenią. Postawiono też ławeczki parkowe, stolik, stojaki rowerowe oraz tablicę z informacją turystyczną.